import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Mô Hình Thể Tích #1044
Mô Hình Thể Tích #1044

● Gồm 6 dạng thể tích khác nhau. Mỗi dạng được gói bằng bao nhựa trong hộp bìa trắng.
● Làm quen với các mô hình thể tích khác nhau và tỷ lệ dung lượng tương ứng của chúng.

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop