import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Miếng Ghép Không Gian #1167
Miếng Ghép Không Gian #1167 Miếng Ghép Không Gian #1167 Miếng Ghép Không Gian #1167 Miếng Ghép Không Gian #1167 Miếng Ghép Không Gian #1167

 

● Bao gồm 88 miếng, có thể thiết kế nhiều mô hình không gian lập thể, có thể dùng để dạy số học.

 

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop