Mô Hình Thể Tích #1044
Mô Hình Thể Tích #1044

● Gồm 6 dạng thể tích khác nhau. Mỗi dạng được gói bằng bao nhựa trong hộp bìa trắng.
● Làm quen với các mô hình thể tích khác nhau và tỷ lệ dung lượng tương ứng của chúng.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop