KENSIT - GHẾ VĂN PHÒNG TS-610B

• Khung màu đen
• PP sửa chữa armests
• 40 miếng bọt biển mật độ
• cơ chế bình thường với khóa 1 vị trí
• 100 bình gas đen 4 chìm
• 330 cơ sở nylon
• Bánh xe PU 60mm 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop