KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-631

"•Nylon frame with mesh
•40 density sponge
•Plating frame "

46*57*83

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop