KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-628C1

"•PP fixed armrests
•Nylon black frame"

61*61*90

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop