KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-627C1

"•1.5mm thickness plating frame
•40 density sponge"

56*46*85

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop