KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-621C

"•Nylon frame with mesh
•40 density sponge
•Plating frame "

53*50*82

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop