KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-620C

"•Nylon material
•Plating frame "

45*42*79

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop