KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-619C

"•Light-weight,folding
•Tilt lock contral
•Nylon material
•White painting frame with wheels"

62*53*82

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop