KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-619B

"•Light-weight,folding
•Tilt lock contral with writing board
•Nylon material
•White painting frame"

62*53*82

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop