KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-629B

•Nylon black frame with adjustable lumber
•PP fixed armests
•normal mechanism with 1 position lock
•100#4 black gaslift
•340 nylon base
•50mm black caster

60.5*67.5*119-137

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop