KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-628B

•Nylon black frame
•PP fixed armests
•normal mechanism with 1 position lock
•120#3 plating gaslift
•330 nylon base
•60mm black PU caster

61.5*70*87-97

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop