KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-624C

•Nylon frame with adjustable lumber
•40 density sponge
•Adjustable swivel PU armests
•32 tube 1.8mm thickness black plating frame

65*63*100

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop