import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-610A-1

Khung màu đen với tựa đầu điều chỉnh được
• PU điều chỉnh armests
• 40 miếng bọt biển mật độ
• cơ chế bình thường với khóa 1 vị trí
• 100 bình gas đen 4 chìm
• 330 cơ sở nylon
• Bánh xe PU 60mm 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop