KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-180B

Mesh cover, 40 density sponge, normal  mechanism with position locking , PP fix armrest,  #340 nylon base, PU caster.

Kích thước:     590x635x990x1110  

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop