KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-180A

Mesh cover, 40 density sponge, normal  mechanism with position locking , PP fix armrest,  #340 nylon base, PU caster

Kích thước: 590x635x1160- 1280 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop