KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-169B

•Mid back mesh chair
•Aluminium Alloy Frame
•Normal mechanism with position locking
•Material:mesh,aluminium alloy
•Plating base 
•PA caster 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop