KENSIT - GHẾ LÃNH ĐẠO TS-168A

•High back good leather
•Aluminium Alloy Frame
•Normal mechanism with position locking
•Material:fabric,mesh,aluminium alloy
•Plating base 
•PA caster 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop