KENSIT - GHẾ GIÁM ĐỐC A649

Black PU & foam back and seat
Plastic fixedl armrest
Tilting tension and 1 position locking functions Mechanism
Metal chrome base

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop