KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-626C

"•Good leather
•15 tube 1.2mm thickness plating frame
•40 density sponge"

52*43*75

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop