KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-623C

"•Black frame
•PP fixed armests
•25 tube 1.8mm thickness black painting frame"

60.5*65*98

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop