KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-616C

•Black frame 
•PP fix armests
•40 density sponge
•black painting frame

Kích thước: 580x560x930 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop