KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-226C

Mesh cover, adjustable lumber, mold foam, fix armrest, chrome base

Kích thước: 575x630x1000 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop