KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-220C

mesh back, fix lumber, 40 density sponge, PP fix armrest, painting base

Kích thước:  640x680x960

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop