KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-180C

Mesh cover,40 density sponge,  PP fix armrest,  painting base

Kích thước: 585x650x965

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop