import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Hình Ảnh Bánh Răng #1195-4
Hình Ảnh Bánh Răng #1195-4 Hình Ảnh Bánh Răng #1195-4 Hình Ảnh Bánh Răng #1195-4

● Sản phẩm gồm 6 tấm hình in màu 2 mặt.
● Tất cả 12 mặt in hình các loại chuyển động bánh răng vô cùng sinh động và dễ hiểu cho trẻ.
● Sử dụng kết hợp với sản phẩm #1177-1, #1195-3 và #1193R.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop