Hạt giống hoa Cẩm Tú Cầu Mix - 5 hạt/gói
Hạt giống hoa Cẩm Tú Cầu Mix - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cẩm Tú Cầu Mix - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cẩm Tú Cầu Mix - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cẩm Tú Cầu Mix - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cẩm Tú Cầu Mix - 5 hạt/gói

- Nhiệt độ gieo: 20 - 25 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15 - 35 độ
- Chiều cao cây: 15 - 25 cm
- Thời gian ra hoa: 365 ngày

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop