Hạt giống hoa bảo thạch Ba Tư Mix - 100 hạt/gói
Hạt giống hoa bảo thạch Ba Tư Mix - 100 hạt/gói Hạt giống hoa bảo thạch Ba Tư Mix - 100 hạt/gói Hạt giống hoa bảo thạch Ba Tư Mix - 100 hạt/gói

Nhiệt độ gieo: 20 - 30 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 20 - 35 độ
- Chiều cao cây: 40 - 50 cm
- Thời gian ra hoa: 80 - 90 ngày

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop