import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Đồ chơi chút chít Chó cứu hộ
Đồ chơi chút chít Chó cứu hộ Đồ chơi chút chít Chó cứu hộ Đồ chơi chút chít Chó cứu hộ

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop