CANON- MỰC IN- CLI 726BK
CANON- MỰC IN- CLI 726BK

Loại máy in sử dụng : IP 4870, MG 5170, MG 5270, MG 8170, MG 6170, MX 897, 
IX 6560, MX 886, IP4970, MG5370, MG6270, MG8270, MX 897

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop