Bàn Tính #1188
Bàn Tính #1188 Bàn Tính #1188 Bàn Tính #1188

● Bao gồm 100 hạt với 5 màu trên 10 hàng, số được in đều trên các cạnh giúp hiểu hơn cách đếm, cộng, trừ và đặt giá trị toán học.
● Sản phẩm có thể để nằm hoặc để đứng bằng cách kéo thanh hỗ trợ ở phía sau.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop